ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

С настоящoто съгласие на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета,

в качеството на субект на лични данни ДЕКЛАРИРАМ:

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ ФОР ЕКС ФИЛМС ЕООД, ЕИК 201224252, с регистрирана търговска марка „Стар бокс кастинг“ в качеството му на Администратор на лични данни (Администратор) и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, и на основание чл. 9, пар. 2, б. „а“ от същия да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива, следните мои лични данни: три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, от кое МВР е издадена, адрес по лична карта и настоящ адрес, град по местоживеене, националност, семейно положение, текуща заетост, професионална биография, здравен статус (данните касаещи здравето са от значение при наличие на здравословен проблем, който би попречил за изпълнението на договора и би поставил в риск живота и здравето на артиста), телефонен номер, електронна поща, фейсбук профил, ръст, тегло, размери дрехи и обувки, специфични умения (в сферата на изкуствата и спорта), образование, говорими езици, наличие на шофьорска книжка, притежаван модел и марка лек автомобил и домашни любимци, физически особености (татуировки, белези, пиърсинг, цвят коса), хранителни предпочитания, опит пред камера, информация относно съгласието/несъгласието ми да се снимам в сцени по бельо, полуголи сцени и голи сцени без да се виждат полови органи, актуални мои снимки, предоставени от мен и/или направени от представител на ФОР ЕКС ФИЛМС ЕООД с оглед

подбор на лица за участие в аудио-визуални продукти, изпълнение на преддоговорни отношения, сключване на договор или изпълнение на вече сключен договор, както и спазване на действащите нормативни и ненормативни актове за период от 6 (шест) години, включително да прехвърля личните ми данни за ползването им в рамките на описаните тук цели на клиенти на Администратора, с които същият има сключени договори съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, и/или на друг Администратор, с когото ФОР ЕКС ФИЛМС ЕООД има сключен договор, съгласно който целите за обработване на лични данни са съвместно определени от страните (обработване на лични данни в отношение администратор-администратор), както и на държавни органи и юридически лица на бюджетна издръжка, осигурявайки, че личните ми данни се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ личните ми данни да се предоставят за обработване от „ПОДДРЪЖКА БГ“ ООД, ЕИК 200692419 при използване на софтуерна система FITSYS, собственост на дружеството, с което на основание чл. 28, т. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 „ФОР ЕКС ФИЛМС“ ЕООД има сключен договор, с който са регламентирани предмета и срока на действие на обработването, естеството и целта на обработването, вида лични данни и категориите субекти на данни и задълженията и правата на администратора.

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ личните ми данни да се предоставят за обработване от „Прайс Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 131194611 при използване на софтуерна облачна телефонна централа, собственост на дружеството, с което „ФОР ЕКС ФИЛМС“ ЕООД има сключен договор.

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ личните ми данни да се предоставят за обработване от Mainboard LLC, New York, USA при използване на софтуерна система Portfolio, собственост на дружеството.

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ за предоставянето на личните ми данни на получател от страна, която не е член на Европейския Съюз и/или Европейското Икономическо Пространство (трета страна) да се извършва на изключителна основа, когато:

а) е необходимо за изпълнението на сключен договор между мен и Администратора или с оглед изпълнение на преддоговорни отношения за сключването или изпълнението на договор, сключен между Администратора и трето лице в мой интерес;

б) са сключени стандартни клаузи с получателя на личните данни от третата страна, които клаузи са приети с решение от Европейската комисия; в) е налице решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на личните данни осигурявано от конкретната трета страна;

г) в случаите, когато лицето, на което се предоставят личните данни е базирано в САЩ и е сертифицирано съгласно

„Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ (EU – U.S. Privacy Shield), което доказва осигурени надлежни мерки за защита на личните данни.

Запознат/а съм с:

-целта и средствата на обработка на личните данни;

-доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа запредоставянето им;

-получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните (такиваса: счетоводни компании, адвокатски кантори и други лица, които по необходимост обслужватдружеството и във връзка с тази дейност биха имали достъп до личните ми данни, както и другадминистратор, който по силата на договор с ФОР ЕКС ФИЛМС ЕООД обработва лични данни засъвместни цели в отношение администратор-админстратор).

С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а и със следните мои права:

– Право на информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Администратора;

– Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;

– Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуванетона защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, иличе това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правнипретенции;

– Право на преносимост на данните;

– Право на подаване на оплакване до Комисията за защита на личните данни;

– Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването иизползването на личните данни с действие занапред, като следва да упражня горепосоченитеправа, чрез заявление в писмена форма.

Срокът за разглеждане на искането е до 45 работни дни.

Аз лично предоставям личните си данни на ФОР ЕКС ФИЛМС ЕООД. Информация за контакт: Стар бокс кастинг, ул. Козяк 47, офис 2 имейл адрес:  office@starboxcasting.com, тел. +359 8 92 92 92 38