Този сайт е разработен по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020“